Zastopnik pacientovih pravic

 

ZASTOPNICA PACIENTOVIH PRAVIC

za območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja

 

je gospa gospa ZLATA REBOLJ (imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-2/2013/22 z 10. 4. 2014, za obdobje od 10. 4. 2014 do 9. 4. 2019)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Novo mesto

Muzejska ulica 5

8000 Novo mesto

tel. številka: 051 385 485

e-pošta: zlata.rebolj@nijz.si

 

Uradne ure:

torek od 14.00 do 20.00 ure

četrtek od 9.00 do 15.00 ure

 

Kontaktni podatki za naročanje:

Nova stacionarna telefonska številka je 07 39 34 313.

Čas za naročanje preko nove telefonske številke je vsak dan od ponedeljka do petka med 7.00 in 11.00 uro.

 

Zakon o pacientovih pravicah - postopek prve zahteve

 

OBVESTILO PACIENTOM

 

Obveščam vas, da je z dnem 17.9.2009 pričel s svojim delovanjem zastopnik pacientovih pravic na širšem območju Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Novo mesto .

V veljavnem Zakonu o pacienovih pravicah ( Ur.list RS, št. 15/2008; v nadaljevanju ZPacP ) je v skladu z določili od 56. do 63. člena določen postopek z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Kot izvajalka zdravstvenih storitev v FIZIOTERAPIJI MAJCEN d.o.o. vas obveščam, da je pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic

 

gospa MAJA ZELNIK GREGORČIČ, dipl. ft.,

FIZIOTERAPIJA RUDOLFOVO d.o.o., Adamičeva 57, Novo mesto , gsm.: 041 415 377

 

Podatki o NAČINU VLOŽITVE PRVE ZAHTEVE in ČASU SPREJEMA pri izvajalcu zdravstvenih storitev:

PRVO ZAHTEVO zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15.dneh od domnevne kršitve.

USTNO ZAHTEVO se vloži pri pristojni osebi izvajalca zdravstvenih storitev. Ustno zahtevo se sprejme na zapisnik, ki vsebuje zakonsko določene podatke o vsebini oz. načinu kršitve. Zapisnik mora biti podpisan s strani pacienta in

pristojne osebe.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

 

PISNA ZAHTEVA , ki vsebuje določene sestavine, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala.

Od vložitve prve zahteve do ustne obravnave ne sme preteči več kot 15 dni.

 

Ob vsaki vložitvi zahteve ( ustne ali pisne ) za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri pristojni osebi in ob sporazumni rešitvi bo o tem obveščen z anonimiziranim zapisnikom tudi zastopnik pacientovih pravic na našem NIJZ najkasneje v 15 dneh po koncu postopka.

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Namen in pristojnosti zastopnika pacientovih pravic so, da pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa. Daje mu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

 

GDPR

V januarju 2023 je bila sprejeta nova vsebina zakona GDPR - ZVOP-2. Dokumentacija je v pripravi in izdelavi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacije o obdelavi podatkov v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

 

Pravno obvestilo za uporabnike storitev – Izjava o varstvu osebnih podatkov

 

Upravljalec osebnih podatkov : FIZIOTERAPIJA MAJCEN d.o.o.

Sedež izvajanja dejavnosti/ podjetja: Brezovica 70, Šmarješke Toplice

Zakoniti zastopnik za upravljalca: RENATA MAJCEN

 

Ob uporabi naših storitev nam zaupate svoje osebne podatke. Zavedamo se, da je to velika odgovornost, zato

posvečamo zaščiti vaših osebnih podatkov veliko pozornost ter vam obenem omogočamo nadzor nad njimi.

 

 1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov

FIZIOTERAPIJA MAJCEN d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov sam ali s pomočjo pogodbenih obdelovalcev zbira, hrani in obdeluje osebne podatke v okviru izvajanja svoje dejavnosti in sicer za namene zagotavljanja zdravstvenega varstva in obravnave pacientov ter vzpostavljanja stika s pacienti in strankami ob naročanju na termin. Osebne podatke posameznikov zbiramo, hranimo in obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/).

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, klicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana

Osebne podatke posameznikov zbiramo na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi našega zakonitega interesa.

FIZIOTERAPIJA MAJCEN d.o.o. kot upravljalec osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov (30. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov - GDPR), v katerih opredeljuje namen zbiranja osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov, informacijo o razkritju osebnih podatkov tretjim osebam, rok hrambe, splošen opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov (32.čl. GDPR)

FIZIOTERAPIJA MAJCEN d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov vodi naslednjo evidenco osebnih podatkov:

 1. Zbirka osnovne zdravstvene dokumentacije

Namen: zagotavljanje zdravstvenega varstva

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov: Zakon - ZZPPZ (Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18 )

Vrste osebnih podatkov: EMŠO, številko zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, vzrok za napotitev.

Poleg osebnih podatkov lahko zbirka vsebuje še naslednje podatke o pacientu : zaporedna številka vpisa, datum stika, datum sprejema, datum zaključka rehabilitacije, načrtovane stike, številko zdravnika, zavarovalniški status, razlog obravnave, izvedeni terapevtski postopki, začetno in zaključno poročilo.

Lokacija: Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v države izven EU.

Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov:

Čas hranjenja podatkov osnovne zdravstvene dokumentacije in dokumentacije o ambulantni medicini in rehabilitaciji bolnikov je 15 let.

V skladu s predpisi s področja zdravstva (Zakon o zdravstveni dejavnosti - ZZDej, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva - ZZPPZ in nekateri podzakonski akti) smo za hrambo zdravstvene dokumentacije zadolženi izvajalci zdravstvenih storitev – iz tega izhaja, da se posredovanje zdravstvene dokumentacije, kadar za to obstaja zakonska podlaga, opravi med upravljavcema. V kolikor bi v naši dejavnosti prenehali nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke osebnih podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno zbrisali.

Tehnični in organizacijski varnostni ukrepi:

Varovanje zbranih osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba, ter nepooblaščena obdelava. Ukrepi vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke ter varovanje strojne in programske opreme.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

V primeru, da bi želeli obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o drugem namenu in ga zaprosili za osebno pisno privolitev

 1. Pravice posameznika

Posameznik ima vse pravice, do katerih je upravičen na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov:

 • Pravica vedeti

 • Pravica do popravka

 • Pravica do omejitve obdelave

 • Pravica do ugovora

 • Pravica do dostopa

 • Pravica do izbrisa

 • Pravica do prenosa podatkov

 • Pravice v odnosu do avtomatske obdelave podatkov

Pri čemer pa ta pravica posameznika ne sme biti v nasprotju z določili druge zakonodajo.

Vsak posameznik lahko v primeru, če misli, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si).

V FIZIOTERAPIJI MAJCEN d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljamo, da le tisti zaposleni in naši pogodbeni obdelovalci, ki so za to pooblaščeni in imajo z nami pisni pogodben odnos, lahko zbirajo, hranijo in obdelujejo vaše osebne podatke. Vsi zaposleni – zdravstveni delavci smo dolžni varovati podatke o zdravstvenem stanju posameznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. Pri opravljanju svoje dejavnosti izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v FIZIOTERAPIJI MAJCEN d.o.o., se lahko obrnete na e- naslov: fth.majcen@gmail.com .

Renata Majcen viš. ft.

Šmarješke Toplice, julij 2023